Avìs Legal

AVÍS LEGAL

Nukinuk immobilien SL, No es fa en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer de la mateixa.

identificació
\nEn compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades d’aquesta web, són titularitat de Nukinuk immobilien SL , NIF: B-67009027, pl. Ausias March, 1, pl. 2, of. 5, 08195-Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Espanya), Inscripció Registral: Registre Mercantil de Barcelona Tom 45931, foli 158, full 503.329, Telèfon: +34 937 932 505, e-mail: j.miravet@wavip.com

Limitació de la responsabilitat

Nukinuk immobilien SL, així com el proveïdor del servei es reserva el dret de modificar periòdicament (tant pel que fa als continguts del lloc com en les condicions d’ús), al vostre gust i sense prèvia advertència, el present avís legal, per adaptar-lo a futures novetats legislatives o jurisprudencials que siguin aplicables, informant prèviament als usuaris dels canvis que es produeixin. Amb aquesta finalitat, els recomanem que cada vegada que accedeixin al lloc, oa qualsevol dels seus continguts o serveis, llegeixin amb detall el present Avís Legal. Per tot això, Nukinuk immobilien SL, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

En cas de dubte o controvèrsia relatives al nostre Avís legal pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a la direcció Pl. Ausiàs March, 1, pl. 2, of. 5, 08195-Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Espanya)

Nukinuk immobilien SL, no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. L’usuari que accedeix al lloc, ho fa sota el seu propi compte i risc i té l’obligació de complir la legislació, reglaments i normativa locals. Nukinuk immobilien SL, o qualsevol altra entitat que hagi participat en la creació, producció o provisió d’aquest lloc no seran responsables dels danys directes, incidentals, conseqüencials, indirectes o punitius derivats de l’accés, ús o incapacitat d’ús d’aquest lloc (o de les seves links), així com d’errors o omissions en el contingut del mateix. Tampoc es responsabilitzaran del mal ús que es realitzi dels continguts de la web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en llocs web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des del lloc. Així com tampoc es fan responsables ni Nukinuk immobilien SL, ni el proveïdor del servei, de:(I) Dels possibles errors o diferències de seguretat que es puguin produir per la utilització, per part de la persona usuària, d’un sistema operatiu, navegador o programa d’una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de contrasenyes o codis de verificació de la persona usuària registrada, o dels danys, errors o les inexactituds que es puguin derivar d’un mal ús o funcionament. (II) dels danys i perjudicis que es puguin derivar per causa de força més gran. S’entén per força major, amb caràcter enunciatiu i no limitador: 1) qualsevol succés impossible de preveure o que, previst o previsible, sigui inevitable. 2) els danys produïts per tercers o per atacs al servidor del domini 3) incendis, inundacions, terratrèmols o catàstrofes naturals. 4) vagues o conflictes laborals o altres disturbis socials que impedeixin l’accés i ús del domini i / o dels seus continguts 5) la falta de subministrament elèctric, telefònic o de fibra òptica 6) els accidents 7) els conflictes bèl·lics, etc.

Nukinuk immobilien SL, no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a disposició de l’usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i / o perjudicis que es puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat del seu lloc o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, així com intentar restablir immediatament la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, mitjans alternatius.

Propietat intel·lectual, industrial, drets d’imatge, i Ús correcte dels continguts

Tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge derivats del contingut d’aquest lloc (incloent, sense caràcter limitador, les bases de dades, les fotografies, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, els marcs, els banners, la interfície, el programari i els seus codis font, l’àudio, el vídeo, les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips, etc.), pertanyen a Nukinuk immobilien SL i / o es troben legítimament explotats en virtut d’acords o llicències d’ús, i estan protegits per la legislació vigent, corresponent-nos l’exercici dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Nukinuk immobilien SL, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquest lloc estan protegits per llei. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

L’ús o abús d’aquestes marques registrades o altres materials qualssevol, excepte els permesos en aquest Lloc, estan expressament prohibits i poden constituir violació de la Llei de Propietat Intel·lectual i / o la Llei de Marques i / o la Llei de Publicitat i / o la Llei de competència deslleial, i altra normativa aplicable al cas.

Els drets sobre els materials i continguts corresponen íntegrament a Nukinuk immobilien SL oa tercers que hagin estat autoritzats mitjançant contracte per escrit. S’obliga a l’usuari a fer servir el lloc de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de (tret que l’usuari aquest expressament autoritzat per escrit per Nukinuk immobilien SL):

 • Suprimir, eludir o manipular el «copyright», marques i altres dades identificatives dels drets de Nukinuk immobilien SL o dels seus titulars incorporats als continguts de la web, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els mateixos .
 • Emprar els continguts i, en particular, la informació, obtinguda a través del seu lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic. Nukinuk immobilien SL no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc.
 • Queda prohibida qualsevol forma de transmissió, distribució, emmagatzematge, comunicació pública, posada a disposició, reproducció, enginyeria inversa, préstec o lloguer i qualsevol altre acte d’explotació pública respecte al present lloc, contingut i informació del mateix. La utilització del lloc per l’usuari, no comporta la cessió de titularitat, dret, llicència o interès algun sobre aquesta propietat intel·lectual, de manera que l’usuari podrà utilitzar els continguts d’acord aquest autoritzat, però no per fer cap tipus d’explotació (directament o indirecta) de caràcter comercial.
 • Facilitar la contrasenya d’accés a tercers
 • Utilitzar la identitat, adreça de correu electrònic i / o la contrasenya d’una altra persona
 • Accedir al domini i / o fer ús dels seus continguts sense estar degudament autoritzat
 • Fer ús dels continguts diferent a l’acordat pel perfil d’usuari

Cedir a tercers les obligacions derivades de les presents condicions generals d’aquest escrit.

 • Cedir a tercers llicències o subllicències per utilitzar els continguts que resideixen en aquest domini
 • Eliminar, impedir o vulnerar les mesures de seguiment o control de l’activitat dels usuaris o de les mesures de seguretat
 • Atemptar, directament o indirectament contra l’honor, imatge, bon nom o interessos de qualsevol dels departaments que conformen Nukinuk immobilien SL
 • Utilitzar virus o programes maliciosos (malware) a l’ordinador que accedeix al domini
 • Promoure o difondre actes delictius, denigrants, difamatòries, violentes o que atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes per la Constitució espanyola com en els tractats internacionals.
 • Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

Resumint, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’usuari no pot utilitzar el lloc, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el lloc, els seus continguts o els seus serveis o impedir un gaudi normal de la mateixa per altres usuaris. De la mateixa manera, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el lloc.

Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual: En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït en el nostre lloc amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d’enviar una notificació a Pl. Ausiàs March , 1, pl. 2, of. 5, 08195 – Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Espanya) o un correu electrònic a: j.miravet@wavip.com, Amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits.

Enllaços

Nukinuk immobilien SL no es fa responsable del contingut ni de la informació dels llocs web de tercers a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Política de protecció de menors

Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc web als menors de 14 anys que no estiguin degudament autoritzats. Nukinuk immobilien SL, entén que des del moment en què un menor accedeix a aquest web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.
\nNukinuk immobilien SL, recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.
\nTambé els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

modificacions

Com s’ha comentat en l’apartat de limitació de responsabilitat, Nukinuk immobilien SL es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc, tant pel que fa als continguts del lloc, com en les condicions d’ús del mateix.

Per tot això, Nukinuk immobilien SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

Pot vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat d’aquest lloc. En utilitzar aquest lloc vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

Legislació i jurisdicció aplicable
\nLes presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació. Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l’usuari acorda sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).