Avís legal M-29


o La informació continguda en les imatges no és en cap cas una oferta per a la compra o venda de l’immoble, no resultant vinculant a nivell contractual ni obligacional per part de NUKINUK. La informació facilitada s’ha preparat amb bona fe, podent sofrir el projecte modificacions al llarg de la promoció immobiliària motivades per necessitats tècniques, jurídiques o comercials que així ho aconsellin o siguin ordenades per les administracions públiques.

o NUKINUK es reserva el dret a realitzar durant la redacció dels projectes tècnics i l’execució de l’obra, les modificacions que consideri necessàries sobre la memòria de qualitats, infografies, imatges i altra documentació comercial i publicitària lliurada, motivada per exigències tècniques, jurídiques , comercials o de disponibilitat, sense que en cap cas suposi minoració de les qualitats previstes.