Polìtica de Privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment amb l’establert en el RGPD de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia de drets digitals de informem que les seves dades són confidencials i:

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable de tractament serà la societat de Nukinuk immobilien SL, NIF: B-67009027, pl. Ausias March, 1, pl. 2, of. 5, 08195-Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Espanya), Inscripció Registral: Registre Mercantil de Barcelona Tom 45931, foli 158, full 503.329, Telèfon: +34 937 932 505, e-mail: j.miravet@wavip.com

 1. Com obtenim les seves dades i amb quina finalitat els tractem?

És l’usuari és qui ens facilita les seves dades identificatives i de contacte amb l’objectiu de gestionar les sol·licituds d’informació sobre els nostres immobles i / o projectes, oferir ofertes dels immobles que els usuaris del formulari de contacte de la web ens manifestin el seu interès. No es prendran decisions automatitzades, ni s’elaboraran perfils.

Amb posterioritat si vostè contracta els nostres serveis, o nosaltres els seus. Aquestes dades seran tractades amb la finalitat de gestionar el seu contracte, o servei prestat. Així com per a gestió comptable, administrativa o fiscal.

 1. Quin tipus de dades tractem?

Per a la provisió del servei només cal que ens faciliti les seves dades de contacte i dades identificatives.

 1. Per què podem tractar les seves dades?

L’alta en els serveis, el seu consentiment, ens permet tractar les seves dades exclusivament per a la fi descrit.

 1. A qui comuniquem les seves dades?

Les seves dades no són objecte de comunicació a terceres empreses exceptuant aquells casos en què l’usuari presti el seu consentiment exprés. Així mateix, no està previst que es realitzin Transferències Internacionals de Dades, excepte les previstes en les galetes.

 1. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservades exclusivament durant el termini necessari per a permetre la seva navegació per la pàgina web, analitzar la seva navegació (en cas d’acceptació de la política de cookies) o gestionar els serveis sol·licitats.

En el moment en que deixin de ser necessaris, les dades seran suprimits acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades que implica la seva bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar i, transcorregut el període de bloqueig, la seva completa eliminació.

 1. Quins són els seus drets?

La nostra normativa de protecció de dades li confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres serveis que podem resumir en els següents:

 • Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
 • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.
 • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractats.
 • Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la Llei.
 • Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no sigui necessari.
 • Dret d’oposició: Demanar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.
 • Dret a revocar el consentiment prestat.
 • Dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya l’AEPD).

Pot exercitar els seus drets per correu electrònic dirigit a l’adreça: j.miravet@wavip.com o per comunicació postal a l’adreça Pl. Ausiàs March, 1, pl. 2, of. 5, 08195-Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Espanya), indicant el dret a exercitar, acompanyant fotocòpia del seu DNI o document d’identitat equivalent.

A la pàgina web de l’AEPD pot trobar una sèrie de models que l’ajudaran en l’exercici dels seus drets.